ZŠ - Historie

Úvodem:

Prvními školami byly školy dómsko-kapitulní a klášterní. V ní vyučoval čtení, psaní a zpěv buď sám farář, nebo jeho pomocník. 

K roku 1638 je výslovně dokázána škola v Liběšicích. Tato škola stála na pozemku, který je v nejstarší liběšické pozemkové knize označen číslem 27. 

V kronikách školy si přečteme o české škole v Liběšicích před válkou i v 50. a 60. letech minulého století. 

O nové budově školy něco málo z kroniky: 

3. září 1973 - Byla slavnostně otevřena nová Základní škola v Liběšicich se 194 žáky a 13 členy učitelského sboru. 


1974/1975Byly zrušeny Obecní školy např. v Lovečkovicích, Mukařově, Levíně, a tak žáci přešli do naší školy, nastoupili i noví učitelé.


1975/1976V kronikách se dočteme o různých vědomostních a uměleckých soutěžích, poznávacích výletech za kulturou, které se ve škole konaly každoročně.


1976/1977 V Liběšicích se natáčela pohádka s dětmi naší školy. Žáci se účastnili různých soutěží např. „Běh Průboje“ v Ústí nad Labem, lehkoatletické závody „Pohár Československého rozhlasu“. Ve škole působil školní pěvecký sbor.


1977/1978Tradicí se staly zájmové kroužky-Mladí požárníci, Dřevomodelářský, Pěstitelský, Přírodovědný se zaměřením na myslivost, Sportovní gymnastika a odbíjená či Mladí čtenáři.


1979O prázdninách zde byl Mezinárodní pionýrský tábor :).


1979/1980V soutěži ve sběru „Z haléřů miliony“ naši žáci zvítězili a byli odměněni zahraničním zájezdem. V tomto školním roce se taky připravovaly přehlídky spartakiády v Litoměřicích, ve Štětí a v Roudnici. Na Strahov jely ženy a mladší žákyně.


1980/1981 - Pro malý počet žáků v IX.třídě – byli přeřazeni do Úštěku.


1981/1982 - Řešila se nutná oprava střechy (zatékání do tříd). Výstavba skleníku. Průběžně se žáci naší školy zúčastňovali soutěží - „Zlatá zebra“, „Recitace v Rj“ (4.místo v okresní soutěži), „Olympiáda v Čj“ (6. místo v okresní soutěži), “Olympiáda v Rj“ (8.místo v okresní soutěži) a dalších přírodopisných, zeměpisných, literárních a výtvarných soutěží a pravidelně se zúčastňovali „Svátků písní“. 
V okrskovém kole v „Běhu Mladé fronty“ jsme získali 1. místo.


1982/1983 - Byla provedena generální oprava střechy celé školy.


1983/1984 - V okresním kole „Soutěž o Zemi“ získali žáci 4. místo v okrese a postoupili do soutěže „Puškinův památník“. Obsadili jsme 1.-3. místo v okresních přírodovědných soutěžích.


1984/1985 - V atletické soutěži jsme získali 2.místo v okrese, v „Běhu Proudu“ 4. místo, 1. místo v okresním kole „Soutěže technické tvořivosti“ Skladba „Poupata“ byla zdařilá, děvčata cvičila na Strahově. V naší škole se konalo okr.kolo „Soutěže o srnčí trofej“.


1985/1986 - Žáci školy se opět účastnili řady soutěží např. „Hon na lišku“, „Sokolský závod“, „Dukelský běh branné zdatnosti“, „Mladý zdravotník“, „Pohár rozhlasu“, „Zlatá zebra“… Opět se řešily staronové závady zatékání střechou.


1986/1687 - Dobré umístění žáků školy v různých soutěžích svědčí také o péči učitelů talentovaným žákům např. 2. místo v „Olympiádě v Čj“ a postup žákyně do národního kola, 2. místo v okresním kole v „Olympiádě v Aj“, 2. místo v „Zeměpisné olympiádě“, 3. místo v „Chemické a biologické olympiádě“, 3. místo ve výtvarné soutěži „Kolekce loutek“. 
Ve škole byla zřízena logopedická a dyslektická ambulantní poradna.


1987/1988 - Žáci zvítězili v okrskovém kole „Soutěže o Zemi“.


1988/1989 - Ve škole instalovány první počítače a s nimi přichází první kroužky výpočetní techniky. Dřevoobráběcí kroužek“, který se postupně změnil na „Kroužek papírových modelářů“. Škola organizovala místní i okresní soutěže papírových modelářů a výsledky jejich práce byly zúročeny na republikové soutěži v Černošicích i na mezinárodní soutěži v polské Olešnici, kde naši modeláři získali 1.-4. místa. 
Na škole začala výuka LŠU - klavír, flétna, trubka.


zač. 90. let - Žáci se zúčastňují soutěží vědomostních, sportovních, pěveckých a přírodovědných, kde např. v okresním kole „Olympiády v Čj“ obsadili 6. místo.


1993/1994 - Na hřišti byly nainstalovány stoly pro stolní tenis. Byla zahájena výuka plavání v Litoměřicích, do té doby se žáci učili plavat v Lovosicích.V roce 1994 byli naši modeláři opět oceněni na mezinárodní soutěži v Polsku. 
Sportovci při atletických soutěžích a sportovní olympiádě získali 2. místo v okrese v běhu na 1 500 m a 1. místo v hodu míčkem. V roce 1995 své vítězství v hodu míčkem žákyně obhájila.


1995 - Mateřská škola byla přestěhována do budovy ZŠ.


1997/1998 - Bylo připraveno 8-10 lekcí programu „Základy podnikatelství“ a „Výhody prodlouženého studia“. 
V okresním kole „Olympiády v Čj“ se naše žákyně umístila na 4. místě.


1998/1999Působivá vystoupení prof. Křičkové a pěvce pana Dvořáka. 
U školy zasazena lípa – Strom svobody 
Dlouholetá péče o žáky p. uč. Věrou Chládkovou se každoročně promítla ve výborných výsledcích v přírodovědných soutěžích v Litoměřicích. 
Stejně jako v předchozích letech se žáci účastnili mnoha soutěží sportovních, vědomostních, výtvarných, pěveckých,olympiád, Pythagoriád, kulturních pořadů. 
Školní družina pořádala pro děti ozdravné pobyty. Pro starší žáky bylo otevřeno Centrum volného času.


2000/2001 - Začátek topné sezóny byl poznamenán instalací plynového kotle.


2001/2002 - Z ekonomických důvodů bylo uzavřeno 2. patro /lze využívat v letních měsících/. 
Kromě vyjmenovávaných soutěží se žáci zúčastnili také matematické soutěže „Klokan“. 
Od 1. ledna 2003 vstoupila škola do právní subjektivity.


2004/2005 - Začínáme s přípravou ŠVP (Školní vzdělávací program). 
Podařilo se zvítězit na „Turnaji v minifotbalu“ v Křešicích.


2005/2006 - U školy začalo budování Ekozahrady, novým vyučovacím předmětem se stala ekologie. Každoročně učitelé se svými žáky připravují pro rodiče a veřejnost vánoční vystoupení a na závěr školního roku školní akademii. Chlapci vybojovali 1. místo v Mc' DONALDs CUPu.


2007/2008 - Nastal problém s dojížděním žáků /spor dopravních podniků/. 
Žáci měli možnost shlédnout různé kulturní a naučné pořady organizované školou a zúčastnit se ozdravného pobytu. 
Na školním hřišti byla uspořádána sportovní olympiáda. Žáci se účastnili různých soutěží.


2008/2009 - V září bylo škole 35 let. 
Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. 
31. října proběhla „Halloweenská noc“, které se zúčastnili žáci všech ročníků. Soutěže probíhaly v maskách, na závěr děti prošly stezkou odvahy v prostorách, které byly osvíceny svíčkami. Plnily různé úkoly a cestou potkávaly pohádkové bytosti. Některé děti využily možnosti přespání ve škole. 
15. listopadu proběhly oslavy k příležitosti 35. výročí otevření ZŠ Liběšice . Na svou práci ve škole si přišli zavzpomínat i bývalí zaměstnanci. 
Poslední týden v lednu proběhl lyžařský výcvik v Krkonoších – Benecko, kterého se zúčastnili žáci 6.-9. tříd. Na lyžařský výcvik přispěl svým sponzorským darem ve výši 25.000,- Kč pan Gavurník. 
V červnu proběhly dva pobyty v rámci dotovaného programu“ PAŽIT“ – ozdravný pobyt v přírodě, Háj pod Klínovcem, hotel Arnica, kterého se zúčastnili žáci 1.-6. tříd. 
Školní rok byl zakončen tradiční školní akademií.


2009/2010Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. Radost nám udělalo vybavení 1. třídy novými moderními lavicemi, které byly zakoupeny z rozpočtu zřizovatele školy (obce) s přispěním sponzorského daru zemědělského družstva Liběšice ve výši 200.000,-Kč a sponzorského daru paní učitelky Mgr. Niny Pivkové ve výši 10.000,-Kč na vymalování třídy.

3. a 4. třída na plavecký kurz do Litoměřic. V polovině listopadu byl tento kurz ukončen. 7. října 2009 navštívila 8. a 9. třída Domov na zámku v Liběšicích (celorepublikový Týden sociálních služeb). 22. října 2009 se žáci 9. třídy vydali do Litoměřic na divadelně ztvárněnou inscenaci knihy Radka Johna – Memento. V říjnu také proběhla výtvarná soutěž s názvem „Ahoj z prázdnin“. 6. listopadu 2009 se Václav Kozel, žák 5. třídy, zúčastnil krajského kola Logické olympiády. 11. listopadu měla 3. třída projektový den nazvaný „Ovocný den“. 16.listopadu 2009 proběhl na 1. stupni naší školy EKODEN. V prosince 2009 navštívila 9. třída prezentační výstavu s názvem „Škola 2009“. 2. prosince 2009 proběhlo předvánoční setkání žáků s rodiči ve 2. třídě. V prosinci nás také navštívil Mikuláš s několika anděly a samozřejmě nesměli chybět ani čerti. 8. prosince 2009 se žáci 6., 7. a 9. třídy podívali do teplického planetária a hvězdárny. Tento měsíc proběhly i srovnávací zkoušky 9. tříd – testované předměty: matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. 17. prosince 2009 se konal v prostorách kulturního domu Liběšice „VÁNOČNÍ KONCERT“. Poslední školní den v roce 2009 si celá škola zazpívala u vánočního stromečku na chodbě před ředitelnou a potom proběhly ve třídách vánoční besídky. 28. ledna 2010 bylo rozdáno vysvědčení. Ve dnech 21. – 27. února 2010 se konal lyžařský kurz. V halové kopané jsou žáci naší školy první v okrese. Na škole došlo v průběhu školního roku 2009/2010 k výměně starých školních lavic za nové, proto se konal výprodej vyřazených žákovských lavic a židlí. 19. března 2010 se uskutečnil sportovních den na téma „Olympiáda“. 27. března 2010 byl pořádán v kulturním domě v Liběšicích ples pod názvem „Kantorský bál“. 29. a 30. března 2010 organizovala školní družina velikonoční prodejní výstavu. 21. dubna 2010 proběhlo okrskové kolo ve vybíjené v Litoměřicích. Žáci naší školy se umístili na pěkném druhém místě. Byla zahájena činnost keramického kroužku. 27. dubna 2010 se konala na litoměřických školních hřištích fotbalová soutěž pro žáky 8. a 9. tříd s názvem „Markvart Cup“. 


2010/2011 - Školní rok byl zahájen přivítáním prvňáčků na nádvoří školy. Žáci školy se během celého roku účastnili mnoha soutěží v různých oborech. Jmenujme alespoň výtvarné soutěže Ahoj prázdniny, soutěž památníku Lidice; přírodovědné, kde žáci 8. třídy získali 1. místo v krajském kole v soutěži Biodiverzita, matematické – Klokan, Pythagoriáda, Taktik, sportovní – Kopaná Věrneřice, Pohár Českého rozhlasu v atletice, atd.

Během roku byly pro žáky připraveny i různé vzdělávací pořady, na kterých škola spolupracuje např. s Galeriíí Litoměřice, CHKO Litoměřice, Domem dětí a mládeže Litoměřice. Své spolužáky učili i žáci 9. třídy, kteří si pod vedením p. uč. Nového připravili předvedení chemických pokusů. Žáci 1. stupně dojížděli na plavecký výcvik a dopravní hřiště.

Na konci školního roku strávili žáci 1. i 2. stupně týden na ozdravném pobytu.

V tomto roce byla škola vybavena novými šatními skříňkami.


2011/2012 - Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. Žáci školy měli bohatý rok plný aktivit, mezi jinými vybíráme: přednášky - Právní aspekty a problematika krádeží, Šikana, Kyberšikana + soutěže - Běh poúštěckých schodech, Podzimní poznávání rostlin, U nás bychom potřebovali, Lesní skřítek, Matematický klokan, Čtvrtkování, Malovaná písnička, Pythagoriáda, Zimní přírodovědná soutěž, Pod modrou oblohou, fotbalový turnaj V. Šmicra, Olympiáda v ČJ, Vybíjená v Kravařích, Jarní ponávání rostlin, Pohár rozhlasu v Lovosicích nebo Hry III. tisíciletí v Račicích.

Další akce: Návštěva zoologického centra Srdov, koncert bubeníků Jumping dreams, Slavnost slabikáře, Tkalcovna Anima, Vánoční výstava, Galerie Litoměřice, Den Země, IQ park Liberec, Opárenské údolí, Cyklovýlet Doksy atd.


2012/2013 - Tímto školním rokem škola dostává své úplně první logo, které plně reflektuje její zaměření na ekologii a environmentální činnosti. Oblékli jsme se po roce rekonstrukce do nového barevného kabátu, včetně zateplení a výměny oken, dále došlo ke kompletní rekonstrukci střechy, bylo zprovozněno druhé patro, částečně upraveny podlahy a interiéry dostaly novou výmalbu. Novou akcí školy, která se bude opakovat každým rokem je 72 hodin proti lhostejnosti (více na http://www.72hodin.cz/). Navázána úzká spolupráce se střediskem ekologické péče SEVER Litoměřice vedoucí k ekologicky zaměřeným besedám. Velmi důležitým bodem aktivit je podaný projekt Nadaci Partnerství v hodnotě 30tis., který má zajistit výsadbu ovocné sekce budoucí ekozahrady na škole, jejíž vybudování je naší prioritou. Druhým podaným projektem je Volný čas 2013 vypsaný krajským úřadem v Ústí nad Labem. Jeho hodnota je 50tis. (s naší spoluúčastí 15tis.) a má sloužit k podpoře volnočasových aktivit dětí ve formě rukodělných kroužků (keramika, mýdlové výrobky, gelové a voskové svíčky a fimo hmota), spojených s víkendovými workshopy, kterých se může zúčastnit kdokoliv z řad rodičů, občanů Liběšic a samozřejmě dětí. Dalším podaným projektem je Sport 2013 vypsaný také Ústeckým krajem. Pokrýt jím chceme velkou soutěžní akci vícero škol, kterou bude pořádat právě naše škola. Jedná se o netradiční sportovní aktivity jako je např. balanční lano, florbal, hod oštěpem, intercross a jiné. 


2013/2014 - Na začátek školního roku jsme připravili pro žáky a jejich rodiče další překvapení a novinky. Tou největší je plné pokrytí 2.st. PC technikou + projektorem projekčním plátnem nové bílé magnetické tabule s keramickým povrchem. 5. třída je vybavena interaktivní tabulí SMARTBoard 880i s možností práce dvou žáků najednou. Proběhlo kompletní přestěhování učebny VV do lépe vyhovujících prostor s více umyvadly a nová částečná výmalba 5. + 6. + 7. + 2. třídy.


2014/2015Na začátek školního roku jsme opět připravili pro žáky další zvelebené prostory naší školy. Čekají na ně nově vymalované pestrobarevné třídy, kompletně přebudovaná interní síť pro PC, napojená na rychlé internetové připojení přes optický kabel, nebo možnost bezdrátového připojení vlastních zařízení, ovšem za odměnu :) Do začátku zimy by také měla na školní zahradě vyrůst venkovní učebna - tedy další prvek do námi budované ekozahrady.


2015/2016Tento školní rok by ve znamení úspěšných grantových řízení. Získali jsme přes 100 tisíc na zabezpečení školní budovy, přes 170 tisíc na vybudování první etapy školní ekozahrady, 30 tisíc z grantu Volný čas a 30 tisíc z grantu Sport. Od tohoto školního roku také na škole přestal fungovat školní klub, zřídilo se 3. oddělení školní družiny a vzniklo Středisko volného času, které kompletně zastřešuje zájmové aktivity žáků.


2016/2017 - Sportovní úspěchy znamenaly důležitou doménu v tomto školním roce. Náš florbalový tým skončil na 4. místě v krajském kole! Obhájili jsme také druhý mezinárodní titul ekoškola. Úspěch v grantových řízeních pokračoval získáním téměř 100 tisíc korun na druhou etapu ekozahrady - tentokrát vyrostla bylinková zahrádka. Dalších 30 000,- jsme získali z programu Sport 2017 a 30 000,- z programu Volný čas 2017, oboje z Ústeckého kraje. Tento školní rok byla otevřena historicky první třída programu "Začít spolu". Rekonstruovali jsme také vnitřní datovou síť na NAS server.


2017/2018 - Rok plný novinek - poznali jsme hodnotové vzdělávání Cyril Mooney z Indie, rozjeli jsme novou zájmovou aktivitu Robotika (děti programují roboty), otevřeli jsme druhou třídu "Začít spolu", dosáhli jsme cíle jedna třída 1. stupně = jedna interaktivní tabule a jiné. Dále celá řada sportovních úspěchů - 2. místo ve okresním finále stolního tenisu, 1. místo na Poháru V. Šmicera ve Verneřicích, 1. místo na okrskovém kole McDonald´s Cupu, 2. místo v Dopravní cyklistické soutěži, 1. místo na Atletickém víceboji v LItoměřicích, 1. místo na Hrách bez hranic a další krásná umístění. Absolvovali jsme tři zahraniční vzdělávací výlety do Drážďan, na hrad Oybin a Konigstein. V závěru roku jsme kompletně zasíťovali wi-fi celou školu. Podali jsme také žádost do MAS Ploskovice o grant na kompletní rekonstrukci učebny chemie.


2018/2019 - Další rok plný novinek - už o prázdinách měli žáci možnost navštívit třetí příměstský tábor, který pořádá Středisko volného času. V OP VVV-Šablony II. jsme získali 1 369 574,- Kč, ve 2. patře byla vybudována multimediální učebna přírodních věd + bezbariérové WC za 3 455 804,11 Kč, otevřeli jsme třetí třídu "Začít spolu" náš ekotým opět absolvoval spoustu seminářů dobré praxe a exkurzí, absolvovali jsme první z desítek projektových dní ze Šablon II., uspořádali jsme Recitační soutěž-první svého druhu na škole, před auditem sdružení Tereza jsme obhájili druhý mezinárodní titul Ekoškola, družstvo mladších žáků vyhrálo okresní kolo Dopravní soutěže a postoupilo na krajské kolo, kde skončili na 4. místě, v novém Branném závodu Ústeckého kraje skončila družstva 7 i 8. ročníku na 1. místě, jedna žákyně se účastnila okresního kola Biologické olympiády, jako jediná škola v celé ČR jsme se zúčastnili mezinárodního summitu Ekoškol ve Finsku, školní družina byla vybavena tablety a mnoho dalšího.


2019/2020Školní rok, na který nikdo nezapomene... Tři měsíce (březen-červen) zavřená škola kvůli pandemii koronaviru. Výuka probíhala distančním způsobem, tzv. na dálku. Zrušen byl i příměstský tábor. I přesto se v předchozích měsících škola posunula znovu dopředu. Během července a srpna probíhaly mohutné práce na rekonstrukci školních dílenbezbariérovém vstupu do objektu-vchod u MŠ a kompletní repasi počítačové učebny za 3 825 805,51 Kč, pokračovalo se v plnění tzv. Šablon II. z dotačního titulu OP VVV, otevřeli jsme čtvrtou třídu  „Začít spolu“, uspořádali jsme druhý ročník Recitační soutěže, SVČ nabídlo nově atletický kroužek ve spolupráci s Provodem Ústí nad Labem - naše žákyně se během pár měsíců vyšvihla na 1. místo v ČR v běhu na krátkou vzdálenost!, proběhly rekonstrukce dalšího oddělení ŠD, kanceláře ekonomky, kabinetu TV, chodby v přízemí a podlahy v kotelně. Započalo se s první etapou rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě (investor obec Liběšice), získali jsme grant v hodnotě 244 859,50 Kč na kompletní výstavbu nového přírodního dětského hřiště pro MŠ, zapojili jsme se do projektu "Česko vesluje", na týden k nám zavítalo 8 stážistů (Ilona z Ukrajiny, Livia a Farrel z Indonésie, Yuklam z Hongkongu, Kai-Wei (Alan) z Taiwanu, Katevan z Gruzie, Ana ze Srbska a Ritik z Indie) v rámci mezinárodního projektu Edison, v soutěži "Debatní liga" jsme v prvním roce přihlášení obsadili 3. místo, v rámci "Dne za obnovu lesů" jsme vysázeli přes 2500 stromů, po delší odmlce jsme uspořádali ozdravný pobyt v Chorvatsku (zúčastnilo se 44 dětí a rodičů) a mnoho dalšího.


2020/2021